štvrtok 17. júla 2008

Glejový redukčno-oxidačný horizont Gro

Glejový horizont, ktorý sa vytvára sa nad glejovým redukčným Gr horizontom. Premenlivý, škvrnitý horizont so striedaním oxidovaných a redukovaných domén, pričom sivá farba v matrici je zastúpená od 10 do 90 %, hnedá farba (pôvodnej zeminy) chýba.

Glejový redukčno-oxidačný horizont, karbonátový Groc. Fluvizem kultizemná karbonátová, Podunajská rovina, Bratislava - Rača. Karbonátový hlinitý aluviálny náplav, antropogénne premiestnený, s prímesou štrkopieskového skeletu, prítomnosť oxidačno-redukčných znakov (výskyt škvŕn Fe3+, Mn bročky); výskyt oxidačných švŕn nad 20 %.

Glejový redukčno-oxidačný horizont vyvinutý v silikátových naviatych pieskoch. Čiernica glejová, Borská nížina, 5.12.2008 © P. Pišút.