piatok 19. septembra 2008

Rendzina modálna - RAm

Location: Malé Karpaty Mts., Slovakia
Site: Bratislava, Devínska Kobyla, Merice
Elevation: 250 m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút ©
Land use: abandoned pasturelands with succession of shrubs
Vegetation: meadow with patches of thermophilous shrubs
Classification MKSP (2000): Rendzina modálna
Classification WRB (2006): Rendzic leptosol, eutric, episkeletic
Parent rock: Weathering products of fine clastic limestone (Baden age)


Súčasť komplexu rendzín, pararendzín a karbonátových regozemí.

Kambizem kultizemná (2), Plavecký Štvrtok

Kambizem kultizemná vyvinutá na nevýraznej pieskovej dune. Záhorská nížina (celok Borská nížina, podcelok: Záhorské pláňavy), Plavecký Štvrtok, 25.4.2007, © P.Pišút.

streda 17. septembra 2008

Ranker modálny (2), Horný Smokovec

Location: Vysoké Tatry Mts., Slovakia
Site: Horný Smokovec
Elevation:  950 m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút © June 2008
Land use: National Park
Vegetation: Norway spruce mountain forest
Classification MKSP (2000): Ranker modálny, kyslý
Classification WRB (2006): Sceletic Leptosol
Parent rock: glacio-fluvial deposits of silicaceous (granitic) rocks

Mačinový hydromorfný horizont Omh

Mačinový horizont zo zvyškov močiarnej bylinnej vegetácie, bez jej rašelinenia.

Mačinový hydromorfný horizont (= tvoriaci najvrchnejšiu časť pôdy) organozeme slatinnej, Žitný ostrov. 29.4.2002, foto © P.Pišút.

Kambizem kultizemná (1), Devínska Nová Ves


Kambizem kultizemná vyvinutá na štrkopieskovej terase rieky Dunaj. Záhorská nížina, celok Borská nížina, podcelok Novoveská plošina. Devínska Nová Ves, 8.5.2007, © P.Pišút.

Kambizem kultizemná (KMa)

Kambizem s kultizemným ornicovým Akp-horizontom do hĺbky 35 cm.

Akp
Bv
B/C
C

Kambizem kultizemná (1), Devínska Nová ves
Kambizem kultizemná (2), Plavecký Štvrtok

Fluvizem modálna (2), Devínska Nová Ves


Fluvizem modálna, karbonátová varieta. Záhorská nížina (celok Borská nížina, podcelok: Dolnomoravská niva), Devínska Nová Ves, alúvium riekz Moravy. Stanovište: niekdajšia kosená lúka v záplavovom území, dnes zarastená druhmi Aster lanceolatus (90 %) a Alopecurus pratensis. Pôdny profil: 0-35 cm Aoc, hlinitý, drobnohrudkovitá štruktúra, do 10 % skeletu; 35-110 cm CGoc (štrkopiesok, elementárna štruktúra), hladina podzemnej vody v čase sondovania v hĺbke okolo 100 cm. Foto 2 - Aoc a CGoc, detail. Foto 9.5.2007, © P.Pišút.

streda 10. septembra 2008

Mačinový terestrický Omm horizont

Mačinový horizont zo zvyškov lúčnej terestrickej a semiterestrickej bylinnej vegetácie.

Mačinový horizont Om

Nadložný organogénny horizont polorozložených zvyškov hlavne bylinnej rastlinnej hmoty.

Variety horizontu:

Mačinový terestrický Omm horizont
Mačinový hydromorfný Omh horizont

utorok 9. septembra 2008

Kambický rankrový Bvu horizont

Kambický horizont, ktorý má 50-75 % objemových skeletu.

Kambický Bvu horizont, vyvinutý v štrkopieskoch terasy rieky Dunaj. Devínska Nová Ves, foto 8.5.2007 , © P.Pišút.

Kambický luvický Bvt horizont

Kambický horizont s náznakmi translokácie (premiestnenia) koloidov, avšak nespĺňajúci kritériá pre Bt-horizont.

Bvt horizont kambizeme luvizemnej, vyvinutý v mocnom podsavhovom delúviu (zhora nadol: Bv, Bvt, Cc). Foto (C) Miloš Rusnák, 12.5.2010.

Kambický horizont Bv

Metamorfický podpovrchový horizont, ktorý vznikol procesom hnednutia (brunifikácie). Má:

a) hrúbku nad 15 cm
b) alteračné znaky (stačí jedna z nasledujúcich):
- Chroma vyššie alebo Hue červenšie najmenej o 1 stupeň ako v C-horizonte
- obsah voľného železa aspoň o 20 % vyšší ako v C-horizonte
- výraznejšia štruktúra ako v C-horizonte
- zvýšenie obsahu ílu voči podložnému horizontu.
c) nekarbonátovú jemnozem,
d) nenachádza sa pod eluviálnym horizontom,
e) nespĺňa kritériá pre luvický, mramorovaný, podzolový a slancový horizont, i keď môže mať ich prejavy,
f) má menej než 75 % objemových skeletu.

Variety horizontu:

Kambický luvický Bvt
Kambický mramorovaný Bvg
Kambický podzolový Bvs
Kambický andický Bvn
Kambický rankrový Bvu.

Hnedozem pseudoglejová (HMg)

Hnedozem s luvickým mramorovaným Btg-horizontom aspoň v časti B-horizontu (so znakmi oglejenia v matrici v rozsahu 10-80 %).

Aoq-Btg-B/Cg-Cg
Ao-Btg-B/Cg-C

Hnedozem pseudoglejová (1), Vištuk
Hnedozem pseudoglejová (2), Fajdal / Šenkvice

Hnedozem pseudoglejová (1), Vištuk

Hnedozem pseudoglejová (HMg) zo svahovín neogénnych morských ílov. Podunajská nížina, podcelok Trnavská pahorkatina, zosuvný svah nad vodnou nádržou na okraji obce Vištuk. Nadmorská výška 191 m n. m.


Pôdotvorný substrát - neogénne morské íly (detail).

Polyedrická štruktúra Bt horizontu - agregáty sú mnohostenné útvary s jasnými hranami. Vznik pri vyššom obsahu koloidných častíc (prevažne pod lesnými porastami).

pondelok 8. septembra 2008

Fluvizem modálna (1), Kľúčovec


Location: Danubian Plain, Žitný ostrov Island, Slovakia
Site: Kľúčovec, inundated area between the Danube and protection levee
Elevation: 112 m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút ©, summer of 2006
Land use: commercial forest (even within a Protected Landscape Area)
Vegetation: Canadian Poplar monoculture
Classification MKSP (2000): Fluvizem modálna, karbonátová varieta
Classification WRB (2006): Fluvisol, calcaric
Parent rock: Alluvial loam and sand
Remarks:  nitrophilous vegetation (dominated by Urtica dioica)

2-3 cm thick layer of fresh flood loam, covering the soilStupeň plasticity

neplastická - zeminu nie je možné rukami vyvaľkať do valčekov
slabo plastická - zeminu je možné s určitými obtiažami vyvaľkať do hrubších (3-5 mm) valčekov
stredne plastická - zeminu možno vyformovať do 1-3 mm hrubých valčekov, ktoré pri ohýbaní praskajú
silne plastická - zeminu je možné vyformovať do valčekov tenších ako 1 mm, ktoré pri ohýbaní nepraskajú.

Prameň: Čurlík, Šurina, 1998

Konzistencia

Stupeň pevnosti - pre navlhlý až suchý pôdny materiál
Stupeň plasticity - pre vlhký materiál
Stupeň lepivosti - pre mokrý materiál

Prach

Minerálne pôdne častice rozmerov 0.05-0.002, resp. 0.001 mm. Jedna z hlavných zrnitostných frakcií jemnozeme. Z minerálov v prachu prevažujú živce a sľudy, hoci stále je ešte značne zastúpený kremeň. V jemnejších frakciách prachu prevládajú produkty chemického a biologického zvetrávania, ako hydrosľudy, oxidy Fe, Al, horčíka a ich hydráty. Pôdy s vyšším obsahom prachu sú stredne súdržné a mierne väzké, majú priaznivý vodný a vzdušný režim. Pri hmatovej skúške jednotlivé čiastočky prachu nie je cítiť, vypĺňajú však póry prstov a zanechávajú pocit prašnosti; medzi prstami sa nevýrazne formujú len za vlhka, odpor kohéznych síl pri drobení je málo výrazný až nevýrazný.

Medzinárodná klasifikácia pôdnych druhov USDA

- 12 pôdnych druhov, ktoré určuje podľa percentuálneho zastúpenia troch základných zrnitostných frakcií - piesku, prachu a ílu.
- grafické riešenie: textúrny trojuholník
- prevzatá aj pre podmienky SR
- súčasť: metodická tabuľka:

Prameň: Fulajtár, 2006

Klasifikácia zrnitostných frakcií podľa Atterberga

Názov frakcie / priemer častíc (mm):

hrubý piesok: 2.0-0.2 mm
jemný piesok: 0.2-0.02 mm
prach: 0.02-0.002 mm
íl: pod 0.002 mm

Hrudovitá - hrudkovitá štruktúra pôdy

Pôda sa skladá z makroagregátov veľkosti 10-15 mm a viac, približne guľovitého tvaru s nerovným povrchom. Štruktúra pôdy, vznikajúca najmä v povrchových horizontoch ťažších obrábaných pôd pri zvýšenej vlhkosti.

Fluvizem glejová (FMg)

Fluvizem s nástupom glejového Gr-horizontu v hĺbke 50-100 cm.

AoGo
A/CGo
Go
Gro
Gr

štvrtok 4. septembra 2008

Fluvizem kultizemná (1), Bratislava, Vlčie Hrdlo

Charakteristický pedotop fluvizeme kultizemnej, karbonátová varieta. Podunajská nížina, celok Podunajská rovina. Bratislava, Vlčie Hrdlo, v strede nevýrazná terénna vlna - zvyšok dunajského ramena, aktívneho do konca 18. storočia.

Kultizemný melioračný Akm horizont

Kultizemný horizont, ktorý má v hĺbke väčšej ako 35 cm aspoň jednu z týchto vlastností:

1. znaky kultivácie (homogenizáciu vrstvy, zreteľný až ostrý prechod, svetlejšia farba hozirontu ako podložného horizontu, zhutnenie na jeho spodnej hranici)

2. prímes agrochemikálií, vápenca, maštaľného hnoja a iných organo-minerálnych zúrodňovacích komponentov.

Černozem kultizemná (1), Trnavská tabuľa, Voderady

Location: Trnava Hilland, Slovakia
Site: Voderady, pri Jozefovom majeri
Elevation:   m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút ©.
Land use: farming cropland
Classification MKSP (2000): Černozem kultizemná, karbonátová
Classification WRB (2006): Chernozem
Parent rock: Loess

Horizonty:
Akp 0-20 cm
Am 20-65 cm
A/C 65-100 cm
C nad 100 cm

Černozem kultizemná (ČMa)

Černozem s kultizemným ornicovým horizontom Akp-horizontom do hĺbky 35 cm.

Akp
Am
A/C
C

Černozem kultizemná (1), Trnavská tabuľa, Voderady
Černozem kultizemná (2), Podunajská rovina, Kvetoslavov

Kultizemný ornicový Akp horizont

Kultizemný horizont, ktorý má v hĺbke 10-35 cm aspoň jednu z týchto vlastností:

1. znaky kultivácie (homogenizáciu vrstvy, zreteľný až ostrý prechod, svetlejšia farba hozirontu ako podložného horizontu, zhutnenie na jeho spodnej hranici)

2. prímes agrochemikálií, vápenca, maštaľného hnoja a iných organo-minerálnych zúrodňovacích komponentov.Akpc horizont na antropogénne premiestnenom (navezenom) karbonátovom aluviálnom materiáli. Fluvizem kultizemná karbonátová, Bratislava - Rača.

Akp horizont černozeme kultizemnej so zaoraným úlomkom stonky kukurice. Trnavská tabuľa, Voderady. © P.Pišút

Akp horizont silne skeletnatej kambizeme kultizemnej na štrkopieskoch terasy rieky Dunaj. Devínska Nová Ves, foto 8.5.2007 , © P.Pišút.
Ostrý prechod Akpc horizontu (0-25 cm) do piesčitého pôdotvorného Cc substrátu. Fluvizem kultizemná, Bratislava, Podunajské Biskupice, Lieskovec, foto 11.4.2009 © P.Pišút.