štvrtok 17. júla 2008

Pôdny typ

V morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd Slovenska je to súbor pôd s rovnakými diagnostickými horizontami (ich sledom). U niektorých pôd je identifikovaný aj kombináciou diagnostický horizont - pôdotvorný substrát (napr. rendzina, pararendzina).