streda 23. júla 2008

Kambizem podzolová (1), Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Pôdny profil:
0-2 cm: Oo
2-10 cm: Aup
10-40 cm: Bvs, obsah skeletu 15 % (0.6-1 cm)
40-70 cm: B/C, obsah skeletu 10 % (0.5-1 cm)

Kambizem podzolová (KMp), Vysoké Tatry, Horný Smokovec, asi 50 m južne od tatranskej dráhy, nadmorská výška okolo 900 m n. m. Zvažujúci sa chrbát z fluvio-glaciálnych sedimentov rozplavenej morény, pôdotvorný substrát: hlinitý piesok s drobným štrčkom.

Vegetačný kryt: zvyšok porastu po veternej kalamite - borovica lesná (Pinus sylvestris), smrekovec (Larix decidua). Kry: ojedinele baza červená (Sambucus racemosa). Bylinný podrast: čučoriedka (Vaccinium myrtillus), slmz (Calamagrostis sp.), Maianthemum bifolium, semenáčiky jaseňa (Fraxinus excelsior).