utorok 28. júla 2009

Rendzina litozemná (RAq)

Rendzina s nástupom súvislej pevnej karbonátovej horniny v hĺbke 10-30 cm od povrchu.

Amc-Rc

Rendzina litozemná (1), Veľký Choč
Rednzina litozemná, Kláštorská roklina, Slovenský raj

Rendzina litozemná (1), Veľký Choč

Rendzina litozemná. vylúhovaná, Chočské vrchy, JZ svah pod hrebeňom Veľkého Choča, n. výška 1 400 m n. m. Foto 21.7.2009 © P.Pišút. Profil:
0-2 Om
0-7 cm Am, 10 % skeletu, drobnohrudkovitá štruktúra, bez karbonátov
7-25 cm A/Cc, vápencový skelet 40-50 %, priemerná veľkosť klastov 2-3 cm, max. 10 cm,
25 Rc.

Molický horizont, polodetail.

Erózia pôdy pri turistickom chodníku.

Antrozemný iniciálny Adi horizont

Primitívne štádium tvorby pôd z antropogénnych materiálov, pričom hrúbka úložného materiálu je nad 35 cm. Súčasť iniciálnych antrozemí.

Antrozem iniciálna (ANä)

Antrozem s iniciálnym Adi-horizontom o hrúbke 1-10 cm s obsahom organického C nad 0,3 %.

Adi
C
D

Antrozem iniciálna (1), urbická, Bratislava

Kambický podzolový Bvs horizont

Kambický horizont, ktorý má náznaky translokácie seskvioxidov a humusu, ktorý ale nespĺňa kritériá pre Bs-horizont.

Podzolový humusovo-seskvioxidový Bsh

Varieta iluviálneho podzolového horizontu s Fe+Al, v hornej časti s akumuláciou translokovaných nízkomolekulárnych tmavých orgaických látok so seskvioxidmi.

Placikový horizont Pl

Podpovrchový horizont ireverzibilnej (nezvratnej) cementácie akumulovaným Fe, Fe+Mn, alebo Fe a organickým materiálom, červeno-hnedej až červeno-čiernej farby, s hrúbkou nad 5 mm, nachádzajúci sa v hĺbke do 100 cm od povrchu. Tvar panu (z angl. pan "panvica"; tiež železitá kôra, "ortštajn") je horizontálny, zvlnený. Je prekážkou pre prienik vody a koreňov. Súčasť podzolov.

Iluviálny podzolový horizont Bs

Podpovrchový horizont podzolov, ktorý vznikol akumuláciou translokovaných nízkomolekulárnych organických látok, hliníka a železa, ako výsledok procesu podzolizácie z nadložných horizontov, v podmienkach silne kyslej pôdnej reakcie a premyvného vodného režimu.

Vlastnosti horizontu:

a) hrúbka nad 15 cm;
b) farba Hue 10YR alebo červenšia, Chroma vyššie a/alebo Hue červenšie ako v podložnom horizonte;
c) zvýšenie obsahu voľného Fe oproti eluviálnemu horizontu i substrátu v absolútnych hodnotách i v pomere k obsahu ílových častíc, s maximom v jeho vrchnej časti a zvýšenie obsahu voľného Al s maximom v spodnej časti horizontu;
d) aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

1. v hornej časti horizontu akumulácia translokovaných nízkomolekulárnych organických látok so seskvioxidmi,
2. pH v H2O pod 5, alebo V pod 30 % aspoň v časti horizontu,
3. tvorba pevných železitých kôr - placikový diagnostický horizont v jeho nadloží,
4. bez koloidných povlakov na povrchu štruktúrnych agregátov, alebo v póroch.

Variety horizontu:

Podzolový seskvioxidový Bsv
Podzolový humusovo-seskvioxidový Bsh

Podzol kambizemný (3), Jasná, Otupné


Podzol kambizemný na hlbokom delúviu z granitoidov. Nízke Tatry, Jasná, Otupné, odkryv zárezu trate novej lanovky oproti obecnému úradu Demänovská dolina, nadmorská výška okolo 1130 m. Foto 25.7.2009 © P.Pišút.

Ranker podzolový (1), Predné Solisko

Location: Vysoké Tatry Mts., Slovakia
Site: Predné Solisko
Elevation: 1 900 m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút ©, 18.7.2009
Land use: National Park
Vegetation: alpine, mountain pine (Pinus mugo) belt
Classification MKSP (2000): Raker podzolový
Classification WRB (2006): Leptosol (Skeletic, Dystric)
Parent rock: Granite boulders

Ranker podzolový (RNp)

Ranker s náznakmi podzolového Bs-horizontu (znaky čiastočného obohatenia železom), alebo s náznakmi eluviácie v A-horizonte (vybielené pieskové zrná v jemnozemi, zbavené povlakov železa).

Au(Ep)-(Bs)-C-R
Au(Ep)-(Bsv)-C-R
Au(Ep)-C-R

Ranker podzolový (1), Predné Solisko

pondelok 27. júla 2009

Antrozemný rekultivačný Adr horizont

Antrozemný horizont, kde v povrchovej vrstve badať známky rekultivačných zásahov, zlepšujúcich predpoklady pre rast vegetácie. Ide o biologickú rekultiváciu (humifikácia antropogénnych materiálov) na technicky zrekultivovaných plochách.

Antrozem rekultivačná (ANô)

Antrozem s antrozemným rekultivačným Adr-horizontom.

Adr-C-D
Adr-D

Antrozem rekultivačná (1), Štrbské pleso

Antrozem (AN)

Pôda skupiny antropických pôd s antrozemným A-horizontom, vzniknutým z premiestnených antropogénnych materiálov rôzneho pôvodu, v hrúbke nad 35 cm.

Antrozem - podtypy:

Antrozem modálna
Antrozem iniciálna
Antrozem rekultivačná
Antrozem prekryvná

Antrozem rekultivačná (1), Štrbské pleso


Antrozem rekultivačná, ktorá vznikla naložením vrstvy umelého trávnika na premiestnený a nasypaný materiál zo zvetralín granitoidov. Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, novoupravené nábrežie jazera pred hotelmi. Foto 18.7.2009 © P.Pišút.

Kambizem podzolová (2), Jasná


Kambizem podzolová, prípadne až podzol kambizemný z hlbokých svahovín granitoidov. Nízke Tatry, Jasná, lyžiarske stredisko Biela Púť, n. výška 1115 m n. m. Foto 25.7.2009 © P.Pišút.

Kambický mramorovaný Bvg horizont

Kambický horizont, ktorý má náznaky hydromorfizmu, ale nespĺňa kritériá pre Bg-horizont.

Kambizem pseudoglejová (KMg)

Kambizem s kambickým mramorovaným Bvg-horizontom aspoň v časti B-horizontu (znaky oglejenia v matrici 10-80 %).

Aoq
Bvg
B/C
Cg

Kambizem pseudoglejová (1), Žiar, Dolinky
Kambizem peudoglejová (2), Limbach

Kambizem pseudoglejová (1), Žiar, Dolinky


Location: Liptovská kotlina basin, Slovakia
Site: Žiar, Dolinky
Elevation: 850 m a. s. l.

Author of the photographies: P. Pišút ©, 24.7.2009
Land use: commercial forestry
Vegetation: Norway spruce mountain forest
Classification MKSP (2000): Kambizem pseudoglejová (slabo oglejená)
Classification WRB (2006): Stagnic Cambisol
Parent rock: Calcareous sandstone (Paleogene age)

Profil:
Au
Bvg
B/C

pondelok 13. júla 2009

Kambizem modálna (4), Sitina


Location: Malé Karpaty Mts., Slovakia
Site: Bratislava, Sitina
Elevation: 250 m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút ©, 19.6.2009
Land use: woodland; previously vineyards (14-17th Century)
Vegetation: secondary thermophilous oak wood
Classification MKSP (2000): Kambizem modálna
Classification WRB (2006): Cambisol, skeletic 
Parent rock: Weathering products of granite

Profil:
0-1 cm Ool (dubový opad, konáriky)
0-9 cm Ao, obsah skeletu 20 %, prechod zreteľný do
9-50 cm Bv, vrchná časť v minulosti antropicky ovplyvňovaná; obsah skeletu 55 %; prechod zreteľný (hranica šikmá, zvlnená) do
50 cm R (C) výrazne zvetraná žula.

Podzol kambizemný, Baranec


Podzol kambizemný, Žíarska dolina, hrebeň Baranca, foto 8.7.2009 © P.Pišút.