piatok 18. júla 2008

Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska.

Kol. 2000. Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. Bazálna referenčná taxonómia. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, 74 s.