pondelok 14. decembra 2009

Čiernica organozemná (1), Nekyje


Čiernica organozemná, dno zaniknutého dunajského ramena pri obci Nekyje. Foto 16.9.2009 (c) P.Pišút. Hladina podzemnej vody v čase vzorkovania v hĺbke 1 m.
Profil:
0-1 cm Ool staré stonky trste (Phragmites australis)
0-40 cm Amč
40-55 cm A/Oh
55-80 cm Oh
80-120 cm Otl slatinná rašelina.

Molický čiernicový horizont Amč, polodetail.

Vegetácia: Ruderalizovaný porast trste (Phragmites asutralis) s pŕhľavou (Urtica dioica), povojou (Calystegia sepium), tiež lipkavec (Galium aparine), ostružina ožinová (Rubus caesius), zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), tiež stará suchá baza (Sambucus nigra).

Čiernica organozemná (ČAt)

Čiernica s náznakmi rašelinového Ot-horizontu (hrúbky za vlhka do 30 cm), alebo s humolitovým Oh-horizontom hrúbky do 50 cm, s prechodom do molického čiernicového Amč-horizontu.

Amč-(Ot)-CG
Amč-Oh-Ot

Čiernica organozemná (1), Nekyje

Čiernica kultizemná (3), Nekyje


piatok 11. decembra 2009

Čiernica modálna (ČAm)

Čiernica s oxidačnými znakmi (škvrny, zhluky a noduly Fe alebo Mn) v molickom čiernicovom Amč-horizonte; bez glejového redukčného Gr-horizontu v hĺbke do 100 cm.

Amč
A/CGo
CGo
Gro

Čiernica modálna (1), Jurová

piatok 4. decembra 2009

Čiernica modálna, Jurová


Location:  Žitný ostrov Island, Slovakia
Site:  Jurová
Elevation: 116 m a. s. l.
Author of the photographies:  S. Vércseová and M. Koli ©, 27.11.2009
Land use:  isolated forest
Vegetation: forest edge of Poplar monoculture
Classification MKSP (2000):  Čiernica modálna, karbonátová.
Classification WRB (2006): Mollic Fluvisol, with fossil organic horisons
Parent rock: alluvial loamy sand

Profil:
0-5 Om
0-40 Am1c, drobnohrudkovitá štruktúra, piesočnato-hlinitá zemina, pravdepodobne antropicky ovplyvnený (celoplošnou úpravou pôdy pri zakladaní porastu); pH (vo vode) 8.22
40-60 Am2c, hnedočierny, hlinitopiesočnatý, pH 8.28
60-70 A/Cc
70-125 CGroc, piesok, dominantné, stredne kontrastné hrdzavé škvrny nad 50 %, pH 8.08
pod 125 Oh fosílny humolit, tmavý, ílovitá textúra, silne plastický, škvrny do 20 %, pH 7.94.

piatok 7. augusta 2009

Organozem slatinná (2), Nekyje

Organozem slatinná na dne paleomeandra Dunaja pri obci Nekyje, Podunajská rovina, Žitný ostrov. Foto 6.8.2009 © P.Pišút.


Profil:
0-1 cm Omh
0-22 cm Oh (s ojedinelými subfosílnymi schránkami močiarnych mäkkýšov)
22-100 cm Otl, slatinná rašelina zo zvyškov trste a šachorovitých rastlín (Cyperaceae), výrazný zápach (redukčné prostredie). Hladina podzemnej vody v hĺbke 15 cm.

Stanovište: Kosený bylinno-travinný porast s dominanciou ostrice (Carex sp.) a ďalšími močiarnymi a vlhkomilnými rastlinami (Mentha aquatica, Lythrum salicaria, Ranunculus repens) na trvalo podmáčanom stanovišti s vysoko položenou hladinou podzemnej vody aj po odvodnení. Foto © P.Pišút.

utorok 28. júla 2009

Rendzina litozemná (RAq)

Rendzina s nástupom súvislej pevnej karbonátovej horniny v hĺbke 10-30 cm od povrchu.

Amc-Rc

Rendzina litozemná (1), Veľký Choč
Rednzina litozemná, Kláštorská roklina, Slovenský raj

Rendzina litozemná (1), Veľký Choč

Rendzina litozemná. vylúhovaná, Chočské vrchy, JZ svah pod hrebeňom Veľkého Choča, n. výška 1 400 m n. m. Foto 21.7.2009 © P.Pišút. Profil:
0-2 Om
0-7 cm Am, 10 % skeletu, drobnohrudkovitá štruktúra, bez karbonátov
7-25 cm A/Cc, vápencový skelet 40-50 %, priemerná veľkosť klastov 2-3 cm, max. 10 cm,
25 Rc.

Molický horizont, polodetail.

Erózia pôdy pri turistickom chodníku.

Antrozemný iniciálny Adi horizont

Primitívne štádium tvorby pôd z antropogénnych materiálov, pričom hrúbka úložného materiálu je nad 35 cm. Súčasť iniciálnych antrozemí.

Antrozem iniciálna (ANä)

Antrozem s iniciálnym Adi-horizontom o hrúbke 1-10 cm s obsahom organického C nad 0,3 %.

Adi
C
D

Antrozem iniciálna (1), urbická, Bratislava

Kambický podzolový Bvs horizont

Kambický horizont, ktorý má náznaky translokácie seskvioxidov a humusu, ktorý ale nespĺňa kritériá pre Bs-horizont.

Podzolový humusovo-seskvioxidový Bsh

Varieta iluviálneho podzolového horizontu s Fe+Al, v hornej časti s akumuláciou translokovaných nízkomolekulárnych tmavých orgaických látok so seskvioxidmi.

Placikový horizont Pl

Podpovrchový horizont ireverzibilnej (nezvratnej) cementácie akumulovaným Fe, Fe+Mn, alebo Fe a organickým materiálom, červeno-hnedej až červeno-čiernej farby, s hrúbkou nad 5 mm, nachádzajúci sa v hĺbke do 100 cm od povrchu. Tvar panu (z angl. pan "panvica"; tiež železitá kôra, "ortštajn") je horizontálny, zvlnený. Je prekážkou pre prienik vody a koreňov. Súčasť podzolov.

Iluviálny podzolový horizont Bs

Podpovrchový horizont podzolov, ktorý vznikol akumuláciou translokovaných nízkomolekulárnych organických látok, hliníka a železa, ako výsledok procesu podzolizácie z nadložných horizontov, v podmienkach silne kyslej pôdnej reakcie a premyvného vodného režimu.

Vlastnosti horizontu:

a) hrúbka nad 15 cm;
b) farba Hue 10YR alebo červenšia, Chroma vyššie a/alebo Hue červenšie ako v podložnom horizonte;
c) zvýšenie obsahu voľného Fe oproti eluviálnemu horizontu i substrátu v absolútnych hodnotách i v pomere k obsahu ílových častíc, s maximom v jeho vrchnej časti a zvýšenie obsahu voľného Al s maximom v spodnej časti horizontu;
d) aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

1. v hornej časti horizontu akumulácia translokovaných nízkomolekulárnych organických látok so seskvioxidmi,
2. pH v H2O pod 5, alebo V pod 30 % aspoň v časti horizontu,
3. tvorba pevných železitých kôr - placikový diagnostický horizont v jeho nadloží,
4. bez koloidných povlakov na povrchu štruktúrnych agregátov, alebo v póroch.

Variety horizontu:

Podzolový seskvioxidový Bsv
Podzolový humusovo-seskvioxidový Bsh

Podzol kambizemný (3), Jasná, Otupné


Podzol kambizemný na hlbokom delúviu z granitoidov. Nízke Tatry, Jasná, Otupné, odkryv zárezu trate novej lanovky oproti obecnému úradu Demänovská dolina, nadmorská výška okolo 1130 m. Foto 25.7.2009 © P.Pišút.

Ranker podzolový (1), Predné Solisko

Location: Vysoké Tatry Mts., Slovakia
Site: Predné Solisko
Elevation: 1 900 m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút ©, 18.7.2009
Land use: National Park
Vegetation: alpine, mountain pine (Pinus mugo) belt
Classification MKSP (2000): Raker podzolový
Classification WRB (2006): Leptosol (Skeletic, Dystric)
Parent rock: Granite boulders

Ranker podzolový (RNp)

Ranker s náznakmi podzolového Bs-horizontu (znaky čiastočného obohatenia železom), alebo s náznakmi eluviácie v A-horizonte (vybielené pieskové zrná v jemnozemi, zbavené povlakov železa).

Au(Ep)-(Bs)-C-R
Au(Ep)-(Bsv)-C-R
Au(Ep)-C-R

Ranker podzolový (1), Predné Solisko

pondelok 27. júla 2009

Antrozemný rekultivačný Adr horizont

Antrozemný horizont, kde v povrchovej vrstve badať známky rekultivačných zásahov, zlepšujúcich predpoklady pre rast vegetácie. Ide o biologickú rekultiváciu (humifikácia antropogénnych materiálov) na technicky zrekultivovaných plochách.

Antrozem rekultivačná (ANô)

Antrozem s antrozemným rekultivačným Adr-horizontom.

Adr-C-D
Adr-D

Antrozem rekultivačná (1), Štrbské pleso

Antrozem (AN)

Pôda skupiny antropických pôd s antrozemným A-horizontom, vzniknutým z premiestnených antropogénnych materiálov rôzneho pôvodu, v hrúbke nad 35 cm.

Antrozem - podtypy:

Antrozem modálna
Antrozem iniciálna
Antrozem rekultivačná
Antrozem prekryvná

Antrozem rekultivačná (1), Štrbské pleso


Antrozem rekultivačná, ktorá vznikla naložením vrstvy umelého trávnika na premiestnený a nasypaný materiál zo zvetralín granitoidov. Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, novoupravené nábrežie jazera pred hotelmi. Foto 18.7.2009 © P.Pišút.

Kambizem podzolová (2), Jasná


Kambizem podzolová, prípadne až podzol kambizemný z hlbokých svahovín granitoidov. Nízke Tatry, Jasná, lyžiarske stredisko Biela Púť, n. výška 1115 m n. m. Foto 25.7.2009 © P.Pišút.

Kambický mramorovaný Bvg horizont

Kambický horizont, ktorý má náznaky hydromorfizmu, ale nespĺňa kritériá pre Bg-horizont.

Kambizem pseudoglejová (KMg)

Kambizem s kambickým mramorovaným Bvg-horizontom aspoň v časti B-horizontu (znaky oglejenia v matrici 10-80 %).

Aoq
Bvg
B/C
Cg

Kambizem pseudoglejová (1), Žiar, Dolinky
Kambizem peudoglejová (2), Limbach

Kambizem pseudoglejová (1), Žiar, Dolinky


Location: Liptovská kotlina basin, Slovakia
Site: Žiar, Dolinky
Elevation: 850 m a. s. l.

Author of the photographies: P. Pišút ©, 24.7.2009
Land use: commercial forestry
Vegetation: Norway spruce mountain forest
Classification MKSP (2000): Kambizem pseudoglejová (slabo oglejená)
Classification WRB (2006): Stagnic Cambisol
Parent rock: Calcareous sandstone (Paleogene age)

Profil:
Au
Bvg
B/C

pondelok 13. júla 2009

Kambizem modálna (4), Sitina


Location: Malé Karpaty Mts., Slovakia
Site: Bratislava, Sitina
Elevation: 250 m a. s. l.
Author of the photographies: P. Pišút ©, 19.6.2009
Land use: woodland; previously vineyards (14-17th Century)
Vegetation: secondary thermophilous oak wood
Classification MKSP (2000): Kambizem modálna
Classification WRB (2006): Cambisol, skeletic 
Parent rock: Weathering products of granite

Profil:
0-1 cm Ool (dubový opad, konáriky)
0-9 cm Ao, obsah skeletu 20 %, prechod zreteľný do
9-50 cm Bv, vrchná časť v minulosti antropicky ovplyvňovaná; obsah skeletu 55 %; prechod zreteľný (hranica šikmá, zvlnená) do
50 cm R (C) výrazne zvetraná žula.

Podzol kambizemný, Baranec


Podzol kambizemný, Žíarska dolina, hrebeň Baranca, foto 8.7.2009 © P.Pišút.

štvrtok 16. apríla 2009

Fluvizem kultizemná (2), Bratislava, Lieskovec


Fluvizem kultizemná, karbonátová varieta na pieskoch (FMac - nf2). Bratislava, Podunajské Biskupice, Lieskovec, foto 11.4.2009 © P.Pišút.
Profil:
0-25 Akpc, hlinitopiesočnatá
25-60 C1(Go)c, svetlohnedý piesok
60-68 C2Goc, hnedosivý piesok
68-86 C3Goc, hlinitý piesok
C4Groc, piesočnatohlinitá
pod 116 C5 štrkopiesok.

Vrchná časť profilu (25-80 cm) s vložkou svetlejšieho piesku v hĺbke 60-68 cm (lepšie viditeľná po digitálnom zvýraznení) obsahuje aj zvyšky pôvodného prechodného A/C horizontu. Nevýrazné náznaky slabokontrastných hrdzavých škvŕn. Drobné tmavšie bodky = chodbičky dážďoviek a lariev hmyzu, vyplnené textúrne jemnejším, tmavším materiálom. Foto 11.4.2009 © P.Pišút.

Polodetail redukčno-oxidačného horizontu C4Groc. Celkový farebný stupeň premeny pôdnej matrice najmenej 80% (znak glejovatenia z minulosti, pred antropicky podmieneným poklesom hladiny podzemnej vody). Zhruba 30 % hrdzavých a tmavých škvŕn, nepatrných (veľkosť do 5 mm), zreteľných až difúznych, stredne kontrastných (vpravo digitálne zvýraznené). Sivá farba v rozsahu nad 40%. Foto 11.4.2009 © P.Pišút.

Štrkopiesok fácie dna resp. nánosových brehov až prikorytových plytčín. Foto 11.4.2009 © P.Pišút.

utorok 14. apríla 2009

Pôdy minerálne stredne silné

Pôdy minerálne stredne silné vznikajú najmä na horninách (a ich zvetralinách):

bohatšie žuly až gronodiority
ruly
rôzne pieskovce
arkózy
opuky
nevápnité bridlice
sprašové hliny.

Pôdy minerálne slabé

Pôdy minerálne slabé vznikajú najmä na horninách:

kremité žuly
porfýr
pararula
svorov
fylit
niektoré pieskovce
droby
piesky.

Kultizem kambizemná (2), Bratislava, Slavín


Kultizem kambizemná zo zvetralín pararúl. Bratislava, Slavín, ulica "Na Slavíne", lokalita bývalých vinohradov starého vinohradníckeho záhonu "Bisternitzer". Foto 10.4.2009, © P.Pišút.

Výkopová jama stavby budúceho rodinného domu, celkový pohľad. Bratislava, ul. "Na Slavíne", Foto 10.4.2009, © P.Pišút.

Pôdotvorný substrát: zvetraná migmatitizovaná pararula (detail). Foto 10.4.2009, © P.Pišút.

Lokalita ako súčasť súvislého pásu starých vinohradov (ružová farba) nad Bratislavou na mape z r. 1870. Foto 10.4.2009, © P.Pišút.

štvrtok 12. marca 2009

Litozem modálna (4), Funchal, Madeira


Litozem modálna (LIm), silikátová na zvrstvenom bazaltovom pyroklastiku (vulkanickom tufe). Funchal, ostrov Madeira (Portugalsko). 9.3.2009, © P.Pišút.

Litozem modálna (3), Portela, Madeira


Litozem modálna, silikátová varieta na bazalte, 622 m. n. m. Zárez cesty, Portela, severné pobrežie ostrova Madeira (Portugalsko). 7.3.2009, © P.Pišút.