pondelok 14. decembra 2009

Čiernica organozemná (1), Nekyje


Čiernica organozemná, dno zaniknutého dunajského ramena pri obci Nekyje. Foto 16.9.2009 (c) P.Pišút. Hladina podzemnej vody v čase vzorkovania v hĺbke 1 m.
Profil:
0-1 cm Ool staré stonky trste (Phragmites australis)
0-40 cm Amč
40-55 cm A/Oh
55-80 cm Oh
80-120 cm Otl slatinná rašelina.

Molický čiernicový horizont Amč, polodetail.

Vegetácia: Ruderalizovaný porast trste (Phragmites asutralis) s pŕhľavou (Urtica dioica), povojou (Calystegia sepium), tiež lipkavec (Galium aparine), ostružina ožinová (Rubus caesius), zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), tiež stará suchá baza (Sambucus nigra).

Čiernica organozemná (ČAt)

Čiernica s náznakmi rašelinového Ot-horizontu (hrúbky za vlhka do 30 cm), alebo s humolitovým Oh-horizontom hrúbky do 50 cm, s prechodom do molického čiernicového Amč-horizontu.

Amč-(Ot)-CG
Amč-Oh-Ot

Čiernica organozemná (1), Nekyje

Čiernica kultizemná (3), Nekyje


piatok 11. decembra 2009

Čiernica modálna (ČAm)

Čiernica s oxidačnými znakmi (škvrny, zhluky a noduly Fe alebo Mn) v molickom čiernicovom Amč-horizonte; bez glejového redukčného Gr-horizontu v hĺbke do 100 cm.

Amč
A/CGo
CGo
Gro

Čiernica modálna (1), Jurová

piatok 4. decembra 2009

Čiernica modálna, Jurová


Location:  Žitný ostrov Island, Slovakia
Site:  Jurová
Elevation: 116 m a. s. l.
Author of the photographies:  S. Vércseová and M. Koli ©, 27.11.2009
Land use:  isolated forest
Vegetation: forest edge of Poplar monoculture
Classification MKSP (2000):  Čiernica modálna, karbonátová.
Classification WRB (2006): Mollic Fluvisol, with fossil organic horisons
Parent rock: alluvial loamy sand

Profil:
0-5 Om
0-40 Am1c, drobnohrudkovitá štruktúra, piesočnato-hlinitá zemina, pravdepodobne antropicky ovplyvnený (celoplošnou úpravou pôdy pri zakladaní porastu); pH (vo vode) 8.22
40-60 Am2c, hnedočierny, hlinitopiesočnatý, pH 8.28
60-70 A/Cc
70-125 CGroc, piesok, dominantné, stredne kontrastné hrdzavé škvrny nad 50 %, pH 8.08
pod 125 Oh fosílny humolit, tmavý, ílovitá textúra, silne plastický, škvrny do 20 %, pH 7.94.