utorok 20. januára 2009

Alofán

Najdôležitejší amorfný ílový minerál. Vodnatý sekundárny alumosilikát, produkt zvetrávania alebo hydrotermálnej premeny živcov. Zloženie premenlivé, amorfná štruktúra (mračnovité zhluky v elektrónovom mikroskope). Výskyt: hojný vo zvetralinách sopečných hornín (tufy, tufové aglomeráty). Tvorba: z hornín s vyšším zastúpením sopečného skla (vitrickej zložky) v humídnom prostredí s dobrou drenážou. Súčasť andozemí (WRB: andosols).

Názov: gr. allos "iný" + phanos "zdať sa".

Vlastnosti:
- schopnosť sorbovať anióny

Illit

Sekundárny ílový minerál, vznikajúci v procese zvetrávania pôdy (tiež: hydrosľuda, hydromuskovit). Vrstevnatý sekundárny alumosilikát. Názov odvodený od typovej lokality v štáte Illinois, USA, kde bol prvý raz popísaný v r. 1937. Produkt chemického zvetrávania muskovitu a živcov v prostredí saturovanom vodou. Výskyt napr. v redukčných Gr horizontoch hydromorfných pôd.

Vlastnosti:
- katiónová výmenná kapacita je menšia ako smektitu, no väčšia akou u kaolinitu (20-30 meq/100 g).

Ílové minerály - skupina kaolinitu

Zahŕňa:

Kaolinit, najdôležitejší predstaviteľ
Dickit
Halloyzit
Nacrit

Hlavné skupiny ílových minerálov

Skupina kaolinitu
Skupina smektitov
Skupina illitu
Skupina chloritu

Ílové minerály podľa typu (štruktúry) mriežky

Dvojvrstevné 1:1 (kaolinit, halloyzit)
Trojvrstevné 2:1 (sľudy, smektit, illity, vermikulit, saponit)
Typ 2:1:1 (chlority)
Amorfné (alofán)
Zmiešano-vrstevnaté

Ílové minerály

Ílové minerály podľa štruktúry mriežky
Ílové minerály podľa hlavných skupín
Ílové nerasty ako jeden z hlavných zdrojov sorpcie v pôde

Kaolinit

Sekundárny ílový minerál, vznikajúci v procese zvetrávania pôdy. Vrstevnatý sekundárny alumosilikát. Hornina, bohatá na kaolinit = kaolín (tiež: čínsky íl).
Meno: od Kao-Ling (Gaoling), t. j. "Vysoký vrch" v Jingdezhen, provincia Jiangchi (Čína).
Jeden z najbežnejších ílových minerálov. Produkt intenzívneho chemického zvetrávania Al-silikátov (napr. živcov): výskyt v pôdach, ktoré vznikali zvetrávaním hornín v podmienkach horúcej a vlhkej klímy, napr. v oblasti tropických dažďových pralesov.

Chemický vzorec:
Al2Si2O5(OH)4) alebo tiež
Al2O3 . 2(SiO2) . 2(H2O)

Vlastnosti:
- tvrdosť 2-2.5 (Mohs)
- v čistej forme biela farba
- pomerne nízka katiónová výmenná kapacita (1-15 meq/100 g).
- slabé napučiavanie a zmršťovanie.

Využitie:
výroba keramiky (kaolinit je najdôležitejšou zložkou porcelánu), prísada do potravín, súčasť zubných pást, kozmetika, medicína (liek na bolesti žalúdka).