streda 16. júla 2008

Nepremyvný typ vodného režimu pôd.

Tiež: inperkolačný, impermacídny typ.

Pomer S/E je menší ako 1, zrážky neprevlhčujú celú pôdno-horninovú vrstvu, ale presiaknu len do určitej hĺbky pôdneho profilu. Vzniká v mierne vlhkých až mierne suchých oblastiach. Kolobeh vody prebieha len vo vlastnej pôde, pričom pôdny odtok vody chýba. V spodnej časti pôdneho profilu je rôzne hrubý horizont s nízkou vlhkosťou, nižšou ako bod zníženej prístupnosti, často blízkej bodu vädnutia. V našich klimatických podmienkach mierneho pásma je tento vodný režim typický pre černozem.