pondelok 17. mája 2010

Čiernica černozemná (ČAb)

Čiernica s oxidačnými znakmi glejového G-horizontu v prechodnom A/C horizonte; bez glejového redukčného Gr-horizontu do 100 cm od povrchu.

Čiernica černozemná (kultizemná) (1), Vrakúň

Čiernica černozemná (1), Vrakúň


Location: Danubian Lowlands, Žitný ostrov Island, Slovakia
Author of the photography: J. Procházka ©, 11.5.2010
Land use: farming cropland
Field position:  inner bank of the former Danube channel near the village Vrakúň
Classification MKSP (2000): Čiernica černozemná (kultizemná)
Classification WRB (2006): Mollic Fluvisol, Calcaric
Parent material / rock: Calcareous alluvial loamy sands

Profil:
0-35 Akpc, tmavosivý, farba 10 YR 2/1, silne karbonátový, súdržný, hlinitopiesočnatý
35-62 cm A/C(Go)c, silne karbonátový, piesočnato-hlinitý, nezreteľné hrdzavé škvrny do 10 %
62-72 C(Go) svetlohnedosivý piesok, ojedinelé hrdzavé škvrny, nekarbonátový
72-102 cm CGo nekarbonátový piesok, farba 10 YR 4,5/4, ojedinelé valúny štrku do 2 cm
102-125 cm CGro svetlohnedý nekarbonátový piesok, sivá + hnedá farebnosť, nepatrné, difúzne, stredne kontrastné hrdzavé škvrny.

Čiernica glejová (2), Nekyje

Čiernica glejová na dne bývalého ramena Dunaja pri obci Nekyje, nadmorská výška 114 m n. m. Vlhká kosená lúka s metlicou trsnatou (Deschampsia caespitosa), ostricami (Carex spp.), kostihojom (Symphytum officinale), pichliačom sivým (Cirsium canum) a i. Foto (C) J. Procházka, 28.4.2010.


Profil:
0-1 cm Oom, staré stonky metlice, mach
0-25 cm Amčc, farba 10 YR 2,5/1,5, hlinitopiesočnatá zemina, drobnohrudkovitá štruktúra, stredne karbonátový, zreteľný prechod do
Oh 25-36 cm, tmavý, farba 10 YR 3/1, piesočnatohlinitý, slabo karbonátový, bohatý na subfosílne ulity mokradných slimákov, zreteľný prechod do
Otm 36-49 cm, minerálny podiel ílovitohlinitý, zreteľný, zvlnený prechod do
Gr, uniformne sivý, farba 10 YR 5/1, ílovitý až íl, nevýrazne karbonátový, asi 15 % zvyškov pletív šachorovitých rastlín (Cyperaceae). Hladina podzemnej vody v 49 cm.

piatok 14. mája 2010

Černozem modálna (kultizemná), Nekyje


Černozem modálna (kultizemná), karbonátová, silne skeletnatá, z terasových štrkopieskov. Nekyje, vyvýšená vrcholová časť bývalej štrkovej zákrutovej lavice vo vnútri paleomeandra Dunaja, n. výška 115 m n. m. Foto (C) J. Procházka, 11.5.2010.
Profil:
Amc (Akpc), 0-35 cm, sivočierny, farba 10 YR 2,5/1, prechod rovný, ostrý do:
Cc, sivohnedý štrkopiesok , bez oxidačno-redukčných znakov, slabo karbonátový, priemer valúnov štrku okolo 0,5 cm (max. 2,5 cm, ojedinele aj 7 cm).
Ostrý prechod ornicového humusového horizontu do substrátových štrkopieskov s nevýraznými znakmi pôvodnej fluviálnej stratifikácie. Foto (C) J. Procházka, 11.5.2010.

streda 12. mája 2010

Kambizem luvizemná (1), Železná Studnička


Kambizem luvizemná na mocnom podsvahovom delúviu. Odkryv v dolnej časti bývalého výmoľa lesnej cesty. Železná Studnička. Foto (C) Miloš Rusnák, 12.5.2010.
Profil:
(Ool) mach
Aoq, 0-10 cm, farba 10 YR 3/2, nekarbonátový, kyprý, piesočnatý. Zreteľný, šikmý, zvlnený prechod do
Bv, 10-90 cm, hrdzavohnedý, farba 10 YR 4/6, hlinitopiesočnatá textúra, nekarbonátový, difúzny, šikmý prechod do
Bvt, 90-140 cm, svetlohnedý, farba 4,5/5, piesočnato-hlinitý. Zreteľný, šikmý prechod do
Cc, 140-210 cm; silne karbonátový hlinitý piesok s prímesou spraše, farba 2.5 Y 6/4, elementárna štruktúra.

Kambizem luvizemná (KMl)

Kambizem s kambickým luvickým Bvt-horizontom aspoň v časti B-horizontu.

Aoq
Bvt
B/C
C

Kambizem luvizemná (1), Železná Studnička