pondelok 28. januára 2008

Vodný režim pôd - hydrologická klasifikácia

Hydrologická klasifikácia triedi vodný režim pôd na typy podľa prevládajúceho smeru pohybu vody v pôde a ďalších faktorov, ako reliéf, podzemná voda, hydrologické vlastnosti pôdy, rastlinstvo (vegetačný kryt) a činnosť človeka. Smer pohybu vody v pôde sa určuje podľa koeficinetu zavlaženia S/E, kde S je ročný priemer úhrnu zrážok a E priemerná ročná evaporácia (Fulajtár, 2006).

1. PREMYVNÝ (perkolačný) typ.
2. PERIODICKY PREMYVNÝ (periodicky perkolačný) typ.
3. NEPREMYVNÝ (inperkolačný, impermacídny) typ.
4. VÝPARNÝ (perspiračný, exudačný) typ
5. MOČARISTÝ (stagnantný) typ.
6. ZÁVLAHOVÝ (irigačný) typ.
7. VODNÝ REŽIM PôD S VEČNÝM ĽADOM.