streda 30. januára 2008

Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska - hierarchické jednotky

V klasifikačnom systéme rozlišujeme nasledovné klasifikačné jednotky:

Skupina pôd
Pôdny typ
Subtyp (podtyp)
Varieta - delenie podtypov na variety odzrkadľuje čiastočne morfológia (ak sú prítomné výkvety solí, poprašky karbonátov a pod.), väčšinou však vychádzame až z výsledkov fyzikálnych a chemických analýz, zistených laboratórne.
Forma
Pôdny druh
Pôdotvorný substrát - klasifikácia podľa zoznamu pôdotvorných substrátov, vrátane antropogénnych.