streda 6. februára 2008

Opadankový horizont Oo

Je to prevažne lesný nadložný terestrický organogénny horizont z lesnej opadanky a produktov jej premeny (opad lesných drevín a krov - listy, ihličie, raždie, kúsky driev, kôra a zvyšky lesných bylín). Má mať hrúbku aspoň 1 cm a obsah nad 30 % objemových (alebo 25 % hmotnostných) spaliteľnej organickej hmoty.

Subhorizont opadu Ool
Subhorizont drviny Oof
Subhorizont meliny Ooh


Pozn. Uvedené delenie horizontu na subhorizonty odráža delenie na opadanku (tiež hrabanka; vrstva L, angl. litter "opadanka"), drvinu (vrstvu F, fermentačnú) a melinu (vrstva H, humifikačná), zaužívané v lesníckej pedologickej literatúre (napr. Šály, 1998).