streda 30. januára 2008

Organozem (OM)

Hydromorfná pôda s rašelinovým alebo s humolitovým O-horizontom nad glejovým G-horizontom alebo nad kompaktnou horninou, zamedzujúcou odtoku vody.

Rozšírenie organozemí (Histosols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).

Rozšírenie organozemí (Histosols) na území Európy a Ruska

Organozem - podtypy:
Organozem modálna (OMm)
Organozem slatinná (OMe)
Organozem kultizemná (OMa)
Organozem litozemná (OMq)
Organozem glejová (OMG)


Ukážky profilov organozemí (odkazy na iné stránky www):

Organozem, Slovensko