streda 30. januára 2008

Molický horizont Am


Lat. mollis "mäkký"

Tmavosfarbený, štruktúrny povrchový humusový horizont sorpčne nasýtený, s prevahou kvalitných čiernych humínových kyselín, hrubý aspoň 10 cm. V rámci klasifikačného systému pôd Slovenska je dominantným horizontom v skupine molických pôd (černozem, čiernica, smonica), kde vzniká procesom intenzívneho hromadenia a humifikáciou zvyškov hlavne stepnej a lužnej vegetácie v podmienkach nepremyvnéhoperiodicky premyvného vodného režimu. Býva taktiež súčasťou rendzinových pôd (rendzina, pararendzina) na karbonátových až silikátovo-karbonátových horninách.

Variety horizontu:

Molický silikátový Amq
Molický karbonátový Amc
Molický čiernicový Amč
Molický slaniskový Ams
Molický smonicový Amn


Molický horizont (detail). Černozem kultizemná na spraši. © P.Pišút.