utorok 29. januára 2008

Označovanie zmiešaných a prechodných horizontov

Pri popise pôdnych horizontov v pôdnom profile vychádzame z tradičnej A-B-C nomenklatúry. Označovanie (signatúra) zmiešaných a prechodných horizontov je nasledovné:

A/C

Lomítko je označením prechodného horizontu s postupným až difúznym prechodom znakov a vlastností hlavných horizontov ležiacich nad a pod ním. Príklady: A/C (černozem), B/C (hnedozem, kambizem), A/CGo (čiernica), SA/Cc (slanisko).

SA

Takto sa označuje z m i e š a n ý horizont, t. j. taký, na genéze ktorého sa podieľali viaceré procesy. Pozn. poradie symbolov nevyjadruje intenzitu procesov. Príklady: SAoc (slanisko), AoGo, CGo (fluvizem, čiernica), A(Bn) (čiernica slancová).

A+C

Znamienkom + sa označujú prechodné horizonty s ostro ohraničeným jazykovitým (nepravidelným, glosickým) až rozpadnutým (prerušovaným) charakterom prechodu. Príklady: A+C (smonica), E+Bt (luvizem), En+Bgt (pseudoglej luvizemný).