streda 30. januára 2008

Pararendzina (PR)

Rozšírenie pararendzín (Calcaric Cambisols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).

Ukážky profilov rendzín (odkazy na iné stránky www):

Pararendzina, Slovensko