streda 30. januára 2008

Fluvizem (FM)

Fluvizeme ako poľnohospodárske pôdy Slovenska (Prof. RNDr. P. Bielek, DrSc., VÚPOP)

Rozšírenie fluvizemí (Fluvisols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).

Typická sekvencia horizontov:
Ao
A/C
C
Go
prípadne aj Gro-Gr

Fluvizem - podtypy:
Fluvizem modálna (FMm)
Fluvizem kultizemná (FMa)
Fluvizem glejová (FMG)
Fluvizem slanisková (FMs)
Fluvizem slancová (FMc)