streda 30. januára 2008

Kambizem (KM)

Rozšírenie kambizemí (Cambisols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).

Kambizem - podtypy:

Kambizem modálna
Kambizem kultizemná
Kambizem rendzinová
Kambizem pararendzinová
Kambizem podzolová
Kambizem andozemná
Kambizem luvizemná
Kambizem pseudoglejová
Kambizem glejová
Kambizem rubifikovaná