utorok 29. januára 2008

Terénny test na prítomnosť karbonátov (MPV)

Pri popise pôdneho profilu v teréne uvádzame prítomnosť alebo neprítomnosť karbonátov v jemnozemi jednotlivých horizontov pedonu symbolmi "+" alebo "-". Ak sú karbonáty prítomné len v skelete, prípadne novotvaroch, uvedie sa to. Test na prítomnosť karbonátov robíme pomocou 10 % kyseliny chlorovodíkovej (HCl). Tá reaguje s karbonátmi, ak sú prítomné, pričom sa uvoľňuje oxid uhličitý (bublinky, šumenie) podľa reakcie:

CaCO3 + 2HCL → CaCL2 + CO2 + H20

Podľa intenzity šumenia vzorky možno aj v teréne nahrubo / orientačne kategorizovať zastúpenie karbonátov v pôdnom horizonte (Čurlík, Šurina, 1998):

nevýrazne karbonátový: slabo počuteľné šumenie, do 0.3% obsahu karbonátov;
slabo karbonátový: málo zreteľné šumenie, ale počuteľné, 0,3-1 % karbonátov;
stredne karbonátový: šumenie zreteľné, výrazné, 1-5 % karbonátov;
silne karbonátový: šumenie zreteľné, búrlivé, nad 5 % karbonátov.


Pozn. Hodnotenie je len orientačné, lebo reakcia na HCl je pri rovnakom obsahu karbonátov napr. u piesočnatej pôdy búrlivejšia ako u ílovitej.