streda 30. januára 2008

Humolitový horizont Oh

Nadložný hydromorfný organicko-minerálny horizont, vznikajúci rašelinením organických zvyškov rastlín s výrazným premiešaním minerálnych častíc. Má:

1) hrúbku > 10 cm
2) 30 - 50 % hmoty organických spaliteľných zrašelinených látok.

Humolitový horizont je najčastejšie súčasťou hydromorfných pôd nížinných mokradí (glej, organozem). Tieto pôdy vznikali postupným zarastaním a zazemňovaním terénnych depresií rôzneho pôvodu, napr. prirodzene odstavených riečnych korýt. Aj po zmene korýt sa však za povodní v sedimentoch mohli opakovane usadzovať aj plaveniny potokov či riek (= zemina či horizont má menší podiel organických rastlinných zvyškov ako v prípade rašeliny).