streda 30. januára 2008

Čiernica (ČA)

Pôda skupiny pôd molických s molickým čiernicovým A-horizontom a glejovým G-horizontom.

Čiernice ako poľnohospodárske pôdy Slovenska (Prof. RNDr. P. Bielek, DrSc., VÚPOP)

Rozšírenie čiernic (Mollic Fluvisols a Mollic Gleysols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).

Typická sekvencia horizontov:
Amč
CG (prípadne až Gr)

Čiernica - podtypy:

Čiernica modálna (ČAm)
Čiernica kultizemná (ČAa) (1) (2)
Čiernica černozemná (ČAb)
Čiernica glejová (ČAG)
Čiernica organozemná (ČAt)
Čiernica slancová (ČAc)
Čiernica slanisková (ČAs)