utorok 29. januára 2008

Rašelinový horizont Ot

Nadložný hydromorfný organogénny horizont, vznikajúci rašelinením organických zvyškov rastlín (písmeno malé t v signatúre horizontu je z nem. Torf "rašelina") bez ich výrazného premiešania s minerálnou časťou, ktorý má:

1) hrúbku > 10 cm
2) > 50 % hmoty organických spaliteľných zrašelinených látok.

Variety horizontu:

Rašelinový folický Otl
Rašelinový fibrický Otf

Rašelinový mezický Otm
Rašelinový saprický Ots

Variety horizontu sú výsledkom špecifickej genézy toho-ktorého rašeliniska. Napr. v rašeline slatinného rašeliniska, ktoré vznikalo postupným zazemňnovaním odrezaného riečneho ramena budú prevládať zvyšky ostríc, prípadne bylín (trste). Naopak na vzniku typického vrchoviskového rašeliniska (napr. Orava, TANAP) sa podieľali hlavne machy, napr. rodu Sphagnum sp.

Rašelinový horizont je súčasťou organozemí, v náznakoch sa môže vyskytnúť v glejoch či pseudoglejoch.