utorok 29. januára 2008

Slaniskový horizont S

Horizont soľných pôd bohatých na chloridy a sulfáty Na, Ca a Mg. Je to prevažne povrchový horizont s výkvetmi solí na suchých povrchových štruktúrnych elementoch, hoci sa môže vyskytnúť v rôznej hĺbke sola. Horizont má:

1) hrúbku aspoň 15 cm
2) pH nasýtenej pôdnej pasty ≤ 8,4 (reakcia zásaditá)
3) elektrickú vodivosť aspoň v časti horizontu > 15 mS.cm-1
4) obsah vodorozpustných solí > 1 %.

Slaniskový S-horizont je najčastejšie vyvinutý ako zmiešaný povrchový humusový solončakový horizont SA. Tento je pri primárnom vývoji zväčša svetlý a plytký (Ao) s nízkym obsahom humusu 1 – 2 %, keďže vznikal v podmienkach riedkej halofytnej vegetácie. Pri sekundárnom vývoji z iných pôd (FM, ČA) môže mať rôznu farbu a hĺbku.

Poznámka. Ak je obsah vodorozpustných solí v pôde < 1 %, ide o slabo, stredne a silne solončakované typy pôd (= slaniskové podtypy ČMs, ČAs, FMs). Ak je < 0.3 % → nezasolené pôdy.