streda 30. januára 2008

Kultizemný horizont Ak

Povrchový humusový horizont, pretvorený obrábaním, hnojením, vápnením alebo inými kultivačnými zásahmi človeka s rôznymi vlastnosťami, hrubý aspoň 10 cm s obsahom min. 0,3 % organického uhlíka (lat. c u l t u s „pestovanie, obrábanie pôdy; zušľachťovanie, starostlivosť“). Má mať znaky kultivácie (= homogenizácia vrstvy, zreteľný až ostrý prechod, zhutnenie na spodnej hranici horizontu) a/alebo obsahovať prímes agrochemikálií, vápenca, mašťaľného hnoja či iných organo-minerálnych zúrodňovacích komponentov). Pri oraných pôdach je časť, celý alebo i viac povrchových horizontov zmiešaných do ornice. Neobrábaná podpovrchová časť pôdneho profilu týchto pôd sa nazýva podornica.

Variety horizontu:

Kultizemný ornicový Akp
Kultizemný melioračný Akm