piatok 25. januára 2008

Pôdna mapa Slovenska

Toto je odkaz na Pôdnu mapu Slovenska, pôvodne zostavenú v mierke 1 : 400 000 autorov J. Hraško, V. Linkeš, R. Šály, B. Šurina, zverejnenú na Pôdnom portáli Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Predstavuje digitálnu georeferencovanú databázu zdigitalizovanú z analógovej mapy (Hraško a kol., 1993). Databáza obsahuje aj detailnú legendu s rešpektovaním environmentálnych pôdnych vlastností a porovnanie s kompletnou klasifikáciou WRB 98 pôdnych jednotiek a pôdnych substrátov.