streda 30. januára 2008

Podzol (PZ)

Rozšírenie podzolov (Podzols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).

Typická sekvencia horizontov:

Aop
Ep
Bs
C

Podzol - podtypy:

Podzol modálny (PZm)
Podzol kultizemný (PZa)
Podzol kambizemný (PZk)
Podzol glejový (PZG)
Podzol organozemný (PZt)
Podzol humusovo-železitý (PZz)