piatok 25. januára 2008

Mapy rozšírenia vybraných pôdnych typov na Slovensku

Všetky mapy rozšírenia vybraných pôdnych typov na území Slovenska predstavujú odkazy na príslušné mapy digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999), ktorý je zverejnený na webovej stránke Pôdny portál Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Atlas obsahuje 18 rekognoskačných pôdnych a účelových pôdnych máp, legendy a sprievodné texty k nim.

Pôdna mapa SR

Andozeme (Andosols podľa WRB 1994)
Černozeme (Chernozems podľa WRB 1994)
Čiernice (Mollic Fluvisols a Mollic Gleysols podľa WRB 1994)
Fluvizeme (Fluvisols podľa WRB 1994)
Hnedozeme (Haplic Luvisols podľa WRB 1994)
Kambizeme (Cambisols podľa WRB 1994)
Litozeme a rankre (Leptosoly podľa WRB 1994)
Luvizeme (Albic Luvisols podľa WRB 1994)
Organozeme (Histosols podľa WRB 1994)
Pararendziny (Calcaris Cambisols podľa WRB 1994)
Podzoly (Podzols podľa WRB 1994)
Pseudogleje (Planosols a stagnosols podľa WRB 1994)
Regozeme (arenické) (Arenosols podľa WRB 1994)
Rendziny (Rendzic Leptosols podľa WRB 1994)