streda 30. januára 2008

Skupina pôd molických

V morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd Slovenska je to skupina pôd s procesom intenzívneho hromadenia a premeny organických látok - humifikácie zvyškov hlavne stepnej a lužnej vegetácie, podmieňujúcim vznik molického Am horizontu, v podmienkach nepremyvného (nepriesakového) až periodicky premyvného (periodicky priesakového) vodného režimu.
Tieto pôdy okrem dominantného molického Am horizontu okrem možnej prítomnosti glejového G horizontu sú bez ďalších diagnostických horizontov, alebo len s ich náznakmi:

Smonica
Černozem
Čiernica