streda 30. januára 2008

Hnedozem (HM)

Hnedozeme ako dôležité poľnohospodárske pôdy Slovenska (Prof. RNDr. P. Bielek, DrSc., VÚPOP)

Rozšírenie hnedozemí (Haplic Luvisols podľa WRB 1994) na Slovensku podľa digitálneho Atlasu pôd SR autorov Šurina, B., Granec, M. a kolektívu ďalších spoluriešiteľov (1999).

Rozšírenie hnedozemí v Európe

Typická sekvencia horizontov:

Ao
Bt
C

Hnedozem - podtypy:
Hnedozem modálna (HMm)
Hnedozem kultizemná (HMa)
Hnedozem luvizemná (HMl)
Hnedozem pseudoglejová (HMg)
Hnedozem rubifikovaná (HMr)