štvrtok 4. septembra 2008

Kultizemný ornicový Akp horizont

Kultizemný horizont, ktorý má v hĺbke 10-35 cm aspoň jednu z týchto vlastností:

1. znaky kultivácie (homogenizáciu vrstvy, zreteľný až ostrý prechod, svetlejšia farba hozirontu ako podložného horizontu, zhutnenie na jeho spodnej hranici)

2. prímes agrochemikálií, vápenca, maštaľného hnoja a iných organo-minerálnych zúrodňovacích komponentov.Akpc horizont na antropogénne premiestnenom (navezenom) karbonátovom aluviálnom materiáli. Fluvizem kultizemná karbonátová, Bratislava - Rača.

Akp horizont černozeme kultizemnej so zaoraným úlomkom stonky kukurice. Trnavská tabuľa, Voderady. © P.Pišút

Akp horizont silne skeletnatej kambizeme kultizemnej na štrkopieskoch terasy rieky Dunaj. Devínska Nová Ves, foto 8.5.2007 , © P.Pišút.
Ostrý prechod Akpc horizontu (0-25 cm) do piesčitého pôdotvorného Cc substrátu. Fluvizem kultizemná, Bratislava, Podunajské Biskupice, Lieskovec, foto 11.4.2009 © P.Pišút.