piatok 1. februára 2008

Ochrický silikátový Aoq horizont

Ochrický horizont, vyvinutý na silikátových substrátoch, neobsahujúcich karbonáty (ich obsah je pod 0,3 %), s čím súvisí pH v H2O pod 6,5. Je to napr. humusový horizont litozemí, nekarbonátových fluvizemí, prípadne pôd na spraši, kde už boli karbonáty vylúhované (hnedozem, luvizem), niektoré kambizeme, pseudoglej a i.