piatok 1. februára 2008

Ochrický karbonátový Aoc horizont

Ochrický horizont, obsahujúci karbonáty (ich obsah je ≥ 0,3 %). Môže byť súčasťou napr. karbonátových variet litozemí, fluvizemí či glejov na riečnych alúviách z karbonátových náplavov.

Obr. Ochrický karbonátový (obsah karbonátov = 29 %, t. j. veľmi silne karbonátová zemina) Aoc horizont s koreňmi ostrice pobrežnej (Carex riparia), pôdny typ glej modálny, dno paleomeandra Dudváhu, Štúrová, Žitný ostrov).