štvrtok 21. februára 2008

Zonálne, intrazonálne a azonálne pôdy

Zonálne pôdy - ich genéza a dynamika je daná predovšetkým pôsobením bioklimatických činiteľov. Zonálne pôdy (= fyzickogeografické komplexy) vznikli na "normálnych", t. j. zrnitostne a chemicky neextrémnych substrátoch (bez vplyvu podzemnej alebo povrchovej vody, spôsobujúcej prebytočné prevlhčenie pôdy). V jednotlivých zónach (horizontálnych, vertikálnych, príhorských) spravidla plošne prevažujú.

Intrazonálne pôdy - hoci do určitej miery sú závislé od klímy, ich genéza a dynamika je podstatne podmienená inými, ako bioklimatickými činiteľmi, predovšetkým extrémnym zrnitostným a chemickým charakterom substrátov (napr. rendziny) a prebytočným prevlhčením. V rámci danej zóny spravidla zaberajú menšiu plochu ako zonálne pôdy.

Azonálne pôdy - nevyvinuté, alebo veľmi málo vyvinuté pôdy, ktoré sa vyskytujú v rôznych bioklimatických zónach či pásmach na mladých pôdotvorných substrátoch, ako sú aluviálne holocénne sedimenty (fluvizeme), duny (regozeme), na recentnom až subrecentnom materiáli murových či suťových kužeľov (rankre) a pod.

V prírode existujú aj prechody medzi zonálnymi a intrazonálnymi, ako aj medzi intrazonálnymi a azonálnymi pôdami.

Prameň: Mičian, 1977