piatok 15. februára 2008

Vylúhovanie

Všeobecný pojem, označujúci vymývanie rozpustných komponentov z určitých horizontov alebo z pôdy ako takej. K vylúhovaniu dochádza, ak časť zrážkovej vody presakuje do hĺbky pôdneho profilu alebo až do materskej horniny, pričom voda rozpúšťa niektoré látky a presúva ich do spodnej časti pôdy, alebo ich z pôdy celkom odnáša.

D e k a r b o n a t i z á c i a - rozpustenie a odnos karbonátov (uhličitanov) z pôdneho profilu, alebo z jeho časti.

D e s a l i n i z á c i a (odsoľovanie) - proces vylúhovania a odnosu ľahšie rozpustných solí z pôdy (lat. sal "soľ") po zmene klímy alebo po zmene hladín podzemných vôd.

D e a l k a l i z á c i a - odnos sodíkových iónov (Na+) zo sorpčného komplexu pôd.

Vylúhovanie sprevádza niektoré procesy (černozemný proces), resp. predchádza iným procesom (zaíleniu, illimerizácii).