streda 6. februára 2008

Černozem čiernicová (ČMč)

Černozem s oxidačnými znakmi glejového G-horizontu do hĺbky 100 cm v C-horizonte.

Typická sekvencia horizontov:
Amc
A/Cc
C(Go)c
CGoc

Obr. Charakteristický pedotop černozeme čiernicovej, karbonátová varieta z lokality Dolný Bar (Žitný ostrov).