piatok 1. februára 2008

Mramorovaný horizont Bg

Je to podpovrchový horizont s hrúbkou aspoň 15 cm, ktorý sa tvorí pri výraznom periodickom nasýtení pôdnej hmoty povrchovou vodou, vo vrstvách so zníženou, resp. nízkou hydraulickou vodivosťou. Striedaním stagnácie a pohybu vody, redukčných a oxidačných procesov vzniká farebne pestrý horizont, ktorý má sieťovitú, jazykovitú alebo mozaikovitú farebnosť. V horizonte sa striedajú hrdzavá, okrová (oxidačné škvrny Fe, Mn) a sivá farba, pričom zastúpenie sivej a hrdzavej farby oglejenia je viac než 80 %. Je to horizont, charakteristický pre pôdny typ pseudoglej.

Mramorovaný Bg horizont, pseudoglej zo zvetraliny paleogénneho pieskovca, Liptovská kotlina, Žiar, detail