streda 13. februára 2008

Štruktúra pôdy podľa pôvodu

1. Prirodzená štruktúra - vznikla prirodzeným vývojom pôd. Je charakteristickým genetickým znakom pôdy, jednotlivých horizontov a dôležitým kritériom pri určovaní pôdnych typov. Napr. humusové horizonty černozemí majú štruktúru drobnohrudkovitú, Bt-horizonty hnedozemí prizmatickú. Prirodzené (pravé) agregáty sú pevné a pomerne stabilné (vodostále).

2. Umelá - antropogénna štruktúra - vznikla dlhodobou kultivačnou činnosťou človeka ako je pravidelné obrábanie, hnojenie, vápnenie a i. na štruktúrnych pôdach. V našich podmienkach sa vzťahuje na vrstvu ornice (kultizemný Ak horizont), ktorá dlhodobou kultiváciou získala štruktúru, char. prevahou pseudoagregátov (= nepravých agregátov) v podobe zŕn, orechov, hrúd a pod.

Prameň: Fulajtár, 2006