pondelok 11. februára 2008

Zooedafón podľa viazanosti na pôdu

G e o b i o n t y - živočíchy, ktoré žijú len v pôde (mimo nej sa s nimi nestretávame)

G e o f i l y - v pôde sa vyskytujú počas určitého vývojového štádia svojho života

G e o x é n y - pôde cudzie živočíchy, ktoré sa v nej vyskytnú len náhodne

Podrobnejšie členenie podľa väzby na pôdne prostredie:

1. permanentné (trvalé) - všetky vývojové štádiá majú v pôde, napr. chvostoskoky, dážďovky, medvedíky, krty, a pod.
2. temporálne (dočasné) - v pôde žije len určité vývojové štádium, ako napr. pandrava chrústa, larva muchy a pod.
3. periodické (občasné) - pôdu opúšťajú a opäť vyhľadávajú v nepravidelných intervaloch, napr. niektoré druhy hmyzu (zemné včely) líška, jazvec a i.
4. parciálne (striedavé) - striedajú jednu alebo viac generácií v pôde s jednou alebo viacerými generáciami na povrchu pôdy (napr. vošky - filoxéra viniča)
5. alternujúce (zriedkavé) - v pôde majú len niektoré inaktívne štádiá vývoja, ako napr. vajíčka mravcov, kukly motýľov a pod.

Prameň: Bedrna, 2002