piatok 1. februára 2008

Hĺbka pôdy

Celková (totálna) hĺbka pôdy - hĺbka celého pôdneho profilu od povrchu pôdy až po pevnú materskú horninu (čo môžu byť v niektorých prípadoch aj desiatky metrov), alebo k hladine podzemnej vody (aluviálne pôdy).

Fyziologická hĺbka pôdy - hĺbka, do ktorej môžu prenikať korene rastlín, čerpať z nej vodu a živiny a ďalej sa rozvíjať; je rozhodujúca pre úrodnosť pôdy. Môže sa zhodovať s celkovou hĺbkou, častejšie je však menšia. Príčinou môže byť vysoko položená hladina podzemnej vody (glej), štrková vrstva alebo podložie (napr. u niektorých fluvizemí), prípadne nepriepustná spodina (pseudoglej).

Podľa fyziologickej hĺbky delíme naše pôdy (Šály, 1998) na:
1) veľmi plytké - zemitá vrstva siaha maximálne do hĺbky 15 cm (nižšie je už materská hornina, napr. litozem)
2) plytké - max. do 30 cm
3) stredne hlboké - do 60 cm
4) hlboké - do 100 cm
5) veľmi hlboké - hlbšie ako 1 m.

Genetická hĺbka pôdy - siaha až po spodnú hranicu pôdotvorných procesov, t. j. po pôdotvorný substrát (horizont C). Závisí od počtu a hrúbky jednotlivých genetických horizontov.
Hĺbka pôdy na svahoch môže byť značne premenlivá už na krátkych úsekoch, čo je dané tzv. vnútorným reliéfom (Šály, 1998). Vysvetľuje to skutočnosť, že vedľa seba často dobre rastú dreviny s rozdielnymi stanovištnými nárokmi, napr. borovica, jedľa, buk, smrekovec.