utorok 20. januára 2009

Illit

Sekundárny ílový minerál, vznikajúci v procese zvetrávania pôdy (tiež: hydrosľuda, hydromuskovit). Vrstevnatý sekundárny alumosilikát. Názov odvodený od typovej lokality v štáte Illinois, USA, kde bol prvý raz popísaný v r. 1937. Produkt chemického zvetrávania muskovitu a živcov v prostredí saturovanom vodou. Výskyt napr. v redukčných Gr horizontoch hydromorfných pôd.

Vlastnosti:
- katiónová výmenná kapacita je menšia ako smektitu, no väčšia akou u kaolinitu (20-30 meq/100 g).