utorok 29. apríla 2008

Kambizem modálna (1)

Obr. Stará sonda - odkryv v kambizemi typickej (modálnej), vyvinutej z eolických sedimentov - viatych pieskov. Borská nížina, Plavecký Štvrtok, okraj NPR Bezedné, piesková duna, nadmorská výška 161 m n. m.

Idealizovaná sekvencia farebných zmien v rôznych horizontoch kambizeme. Sprava doľava: 1. humusový horizont (Aoq), 2. kambický horizont Bv, 3. prechodný horizont B/C, 4. C - pôdotvorný substrát = viaty piesok, 5. CGr - horizont trvale ovplyvnený podzemnou vodou.


Vegetačný kryt: dospelý porast borovice lesnej (Pinus sylvestris) v rastovej fáze kmeňoviny, v podúrovni s prímesou agátu (Robinia pseudoacacia) z prirodzeného zmladenia.