utorok 29. apríla 2008

Kambizem modálna (2)

Obr. Kambizem modálna (typická), kyslá varieta, erodovaná forma (KMmae) na starých fluviálnych sedimentoch - štrkopieskoch risskej terasy rieky Moravy. Borská Nížina, Plavecký štvrtok, m. časť "Nad vŕškom", n. výška 162 m n. m. Väčšina humusového A horizontu bola odstránená (= odhrnutá buldozérom) po vyrúbaní predchádzajúceho porastu pri tzv. celoplošnej úprave pôdy.
Kambický Bv horizont; charakteristická hnedá farba daná obalmi oxidov Fe na pieskových zrnách
Vegetačný kryt: vysadená monokultúra borovice lesnej (Pinus sylvestris) vo veku 6-7 rokov


Antropogénny val - líniové depónium ťažobných zvyškov pôvodného porastu, porastené zmladzujúcimi agátmi (Robinia pseudoacacia). Výsledok tzv. celoplošnej úpravy pôdy, pri ktorej sa pne a haluzina po jednorázovom vyťažení pôvodného porastu holorubom nahrnú buldozérom aj s vrchnou humusovou vrstvou pôdy (ochrickým horizontom) na jedno alebo viac líniových depónií na ploche rúbaniska.